نشست دبیر جشنواره با رئیس ستاد جشنواره

نشست دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه آسمان باقر صمدی با رئیس ستاد جشنواره و معاون فرهنگی شهردار باقر شهر امیر محبی با رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان ری سید حسن صفوی پیرامون روند همکاری و مشارکت در امور اجرائی دبیرخانه و آغاز بکار دومین جشنواره