درباره جشنواره

معاونت فرهنگی و اجتماعی شهرداری باقرشهر بامشارکت اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان تهران،سازمان بسیج هنرمندان استان تهران و اداره فرهنگ و ارشاداسلامی شهرستان ویژه ری به دنبال آن است که با استفاده از راه حل ها و امکانات فرهنگی و هنری بتواند رویکردخلاقانه و نو آورانه برنشاط اجتماعی،امیدبه آینده،عدالتخواهی،مبارزه بافساد،انسجام ملی و توجه به سرمایه های های اجتماعی را پویا و بارور نماید.جشنواره فیلم کوتاه “آسمان” از نگاه دوربین فیلم برداری و راه و روش های روایی آن می کوشد چشم و ذهن مخاطب را نسبت به ساختار ،ارزش ها و کاستی های محیط پیرامون خود، بیدار و حساس نموده و از طریق راه و روش هایی که در اختیار دارد ضمن چاره سازی و چاره جویی ،مناسبات ملی و مردمی و فرهنگی ایرانی اسلامی را ارتقاء بخشد.