دبیر دومین جشنواره فیلم کوتاه آسمان در سوگ پدر نشست

ستاد و دبیرخانه جشنواره فیلم کوتاه آسمان بدینوسیله این ضایعه غمبار را به جناب صمدی عرض تسلیت و برای پدر مرحوم ایشان علو درجات و برای بازماندگان صبر جمیل مسألت دارد.