تیزری جذاب از فیلم های شرکت کننده در نخستین جشنواره فیلم کوتاه آسمان